Algemene voorwaarden
• U wordt doorverwezen wanneer daar aanleiding voor is of wanneer andere hulp beter aansluit op de vraag van u of uw kind.
• Na iedere afspraak ontvangt u een factuur. Deze dient binnen 8 dagen te worden voldaan. Afspraken die niet minimaal 24 uur van te voren zijn afgezegd worden in rekening gebracht.
• De training/coaching kan worden gestopt of opgeschort indien 1 of meerdere facturen de betalingstermijn overschrijden.
• Bij inschrijving voor een groepstraining, worden alle groepssessies in rekening gebracht. Ook, wanneer u of uw kind afwezig was.
• De coachinggesprekken zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal ik dit bespreken met derden (bijvoorbeeld familie, school, bureau jeugdzorg). Dit wordt altijd eerst met u besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
• U mag van mij een verplichting tot inspanning verwachten. Dit betekent dat ik alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten.
• U bent zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. Keuzes en beslissingen die u neemt voor uzelf en uw kind zijn altijd uw eigen verantwoordelijkheid.
• Ik ben geen gesprekpartner van derden. Dit betekent dat er geen overleg met ex-partners, scholen, artsen en anderen plaatsvindt.
• Heeft u een vraag of een klacht, neem dan contact op zodat een oplossing gevonden kan worden voor uw situatie. Als er een conflict is van welke aard dan ook, dan proberen partijen dat in eerste instantie zelf op te lossen. Lukt het niet het conflict op te lossen dan schakelen partijen juridische conflictbemiddeling mediation in. De mediator is geregistreerd in het NMI register. De kosten daarvan worden door beide partijen voor een gelijk deel gedragen.
Mocht het conflict niet worden opgelost dan kunt u zich wenden tot een bevoegd rechter. De kosten hiervan zijn voor partijen zelf en zullen nooit worden gedeeld.
• Aansprakelijkheid is geldig tot maximaal het gefactureerde bedrag in een kwestie, mocht blijken dat er sprake is van aansprakelijkheid